Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 09 2018

maddaleinee
Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted frompareidolie pareidolie vianezavisan nezavisan

January 24 2018

maddaleinee
0065 4a5d
Reposted fromursa-major ursa-major viakonwalia konwalia

January 23 2018

maddaleinee
3657 06d6
Reposted fromdusielecc dusielecc viamefir mefir
maddaleinee
2472 aee9
Reposted fromonlyman onlyman viamefir mefir
6625 4222 500
Reposted fromcourtney97 courtney97 viamefir mefir
maddaleinee
5493 33ca
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viamefir mefir

February 09 2018

maddaleinee
Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted frompareidolie pareidolie vianezavisan nezavisan

January 24 2018

maddaleinee
0065 4a5d
Reposted fromursa-major ursa-major viakonwalia konwalia

January 23 2018

maddaleinee
3657 06d6
Reposted fromdusielecc dusielecc viamefir mefir
maddaleinee
2472 aee9
Reposted fromonlyman onlyman viamefir mefir
6625 4222 500
Reposted fromcourtney97 courtney97 viamefir mefir

February 09 2018

maddaleinee
Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted frompareidolie pareidolie vianezavisan nezavisan

January 24 2018

maddaleinee
0065 4a5d
Reposted fromursa-major ursa-major viakonwalia konwalia

January 23 2018

maddaleinee
3657 06d6
Reposted fromdusielecc dusielecc viamefir mefir
maddaleinee
2472 aee9
Reposted fromonlyman onlyman viamefir mefir

February 09 2018

maddaleinee
Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted frompareidolie pareidolie vianezavisan nezavisan

January 24 2018

maddaleinee
0065 4a5d
Reposted fromursa-major ursa-major viakonwalia konwalia

January 23 2018

maddaleinee
3657 06d6
Reposted fromdusielecc dusielecc viamefir mefir

February 09 2018

maddaleinee
Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted frompareidolie pareidolie vianezavisan nezavisan

January 24 2018

maddaleinee
0065 4a5d
Reposted fromursa-major ursa-major viakonwalia konwalia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl